بازدید رییس و اعضای شورای اسلامی شهر قزوین و معاون برنامه ریزی و توسعه منابع انسانی شهرداری قزوین از سازمان فاوا