همایش کاربرد سیستمهای اطلاعات جغرافیای(GIS) و زیرساخت اطلاعات مکانی (SDI) در مدیریت شهری