شنبه ۱۴۰۱/۰۱/۲۰

شبکه فیبر نوری

شبکه فیبر نوری

بهره برداری از پروژه مشارکتی شهرداری قزوین

 و شرکت ارتباطی ایرانسل  جهت طراحی، اجرا، نگهداری و پشتیبانی شبکه فیبر نوری شهر قزوین با وسعت 48 کیلومتر

 

اقدامات انجام شده تاکنون:

اتصال 3 ایستگاه آتشنشانی به شبکه فیبر سراسری

اتصال 3 تقاطع های فاقد دوربین به این شبکه

تصاویر مرتبط