بیست و نهمین کمیسیون فناوری اطلاعات و شهر هوشمند مجمع شهرداران کلانشهرهای ایران در اصفهان