بازدید شهردار و مدیران شهری بهبهان از سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات و تبادل تجربیات