خلاصه شرح وظایف اداره امور مالی و درآمد:

 

- نظارت، کنترل و پیگیری در امر دریافت مطالبات، ثبت دفاترونگهداری مدارک و اسناد حسابداری

- نظارت بر اجرای سیستم های مالی از قبیل سیستم بودجه ، قیمت تمام شده و سایر دستور العمل های مالی و بررسی و ارائه پیشنهادی ضروری در جهت بهبود آنها

- نظارت بر انجام بایگانی صحیح مکاتبات ، مدارک و اسناد حسابداری و مالی سازمان

- نظارت بر انجام حضور و غیاب پرسنل تحت سرپرستی  و رسیدگی به سایر امور مربوط به آنان

- نظارت بر تهیه و تایید نهایی اظهار نامه مالیاتی و سایر گزارشات مالی و شرکت در جلسات مربوط به منظور رسیدگی به عملکرد مالی سازمان و انجام اقدامات لازم جهت توجیه عملیات مالی انجام شده

- نظارت عالیه بر اموال سازمان، اعم از بر چسب و پلاک کوبی که می بایست توسط جمعدار اموال صورت پذیرد و انبار گردانی اموال سازمان در پایان سال و تهیه صورت مغایرات و تعدیلات لازم

- انجام وظیفه در کمیسیون مالی و معاملات سازمان

- نظارت مستمر بر انجام عملیات مالی در قسمت های مختلف به منظور حصول اطمینان از صحت آن

- نظارت بر تهیه و تنظیم ترازنامه، حسابهای سود و زیان و سایر گزارشات مالی سازمان و پیوست های مربوط

- همکاری لازم با حسابرسان و بازرس قانونی در مواقع ضروری طبق روش های تعیین شده