مریم جواهران

سرپرست روابط عمومی

سازمان فن آوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری قزوین