شرح وظایف روابط عمومی سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات

 

1- جمعآوری اخبار و اطلاعات مربوط به سازمان فنّاوری اطلاعات و ارتباطات به صورت ماهانه و تهیه خلاصه آنها جهت مقامات و مراجع ذیربط.

2- تهیه طرح ها و برنامههای تبلیغاتی و انتشاراتی و اجرای آنها پس از تایید.

3- تنظیم و اجرای برنامههای مربوط به برگزاری جشنهای ملی، مذهبی و مراسم بهرهبرداری از طرح ها و پروژهها و برگزاری نمایشگاه های داخلی و خارجی.

4- انجام امور مربوط به برگزاری مصاحبه رییس و سایر مسئولین سازمان با رسانههای گروهی با هماهنگی دفتر سازمان فن آوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری قزوین.

5- انتشار نشریههای علمی و فنی مربوط به سازمان پس از تأیید واحدهای ذیربط.

6- اطلاع رسانی برنامه ها و اخبار و عملکردها از طریق پورتال سازمان فن آوری اطلاعات و پرتال شهرداری قزوین.

7- فراهم آوردن تسهیلات لازم درمورد بازدید از فعالیت های سازمان متبوع.

8- تهیه عکس، اسلاید و فیلم از فعالیت های سازمان و ایجاد آرشیو سمعی و بصری.

9- راهنمائی مراجعین بمنظور کسب اطلاعات موردنیاز واحدهای مختلف سازمان.

10- انتشار آگهیهای استخدام، مناقصه و مزایده و سایر اطلاعیهها در جراید و مطبوعات با توجه به ضوابط مربوطه.

11- صدور پاسخ سؤالات و شکایات که مردم و سازمان ها در زمینه فنّاوری اطلاعات و ارتباطات از طریق مطبوعات و رسانههای گروهی مطرح مینمایند.

12- تحقیق درافکار عمومی و ارزیابی نظرات مردم و استفاده از آن در تعیین خط‎ مشی برنامههای انتشاراتی و اطلاعاتی.

13- انتشار بولتن عملکرد برنامهها درقالب برنامههای سالانه و پنج ساله.

14- نظارت بر اجرای امور انتشاراتی.

15- پیش بینی برنامه های آموزشی جهت ارتقاء مهارت های فنی و تخصصی کارکنان سازمان با هماهنگی مرکز نوسازی و تحول اداری.

16- انجام سایر امور ارجاعی از طرف مقام مافوق.

17- ارائه گزارش عملکرد ماهانه به مقام مافوق.